Regionalne dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych w 2023 roku? EKO KLIMAT dla woj. kujawsko-pomorskiego

Dofinansowania

Opublikowano: 17 marca 2023

Beneficjenci mogą w tym roku skorzystać z dopłat do inwestycji proekologicznych nie tylko ze źródeł ogólnopolskich. Uruchomione zostały bowiem także specjalne programy regionalne, skierowane do mieszkańców konkretnych województw. W przypadku regionu kujawsko-pomorskiego mowa o programie Eko-Klimat. 

Co warto wiedzieć o programie Eko-Klimat? 

Eko-Klimat, a dokładniej Preferencyjny Program Pożyczkowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ma na celu wspieranie finansowe inwestycji o charakterze proekologicznym, związanych z wodą, powietrzem i ziemią (stąd też można spotkać się z nazwą Program Eko-Klimat – woda, powietrze, ziemia). Jako priorytetowe traktowane są działania finansujące koszty operacyjne określone w artykule 400a ust.1 pkt.38-40 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska [Dz.U.2022.2556 t.j]. Mowa tu o projektach inwestycyjnych finansowanych także ze środków unijnych i międzynarodowych. 

Nabór wniosków trwa od 1 września 2021 roku do 31 października 2027 roku, o ile wcześniej nie zostaną wyczerpane środki przyjęte w budżecie programu. Środki te (pożyczki) przyznane wnioskodawcom, powinny zgodnie z regulaminem programu zostać wypłacone najpóźniej do 31 grudnia 2029 roku. O możliwość skorzystania z programu ubiegać mogą się osoby fizyczne, osoby prawne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.  

Jakie inwestycje mogą być finansowane w ramach Eko-Klimatu? 

W ramach programu Eko-Klimat dofinansowane mogą zostać inwestycje, które można pogrupować w następujący sposób: 

  • transformacja energetyczna gospodarki – w tym, na przykład: przebudowa sieci ciepłowniczej, budowa biogazowni, budowa lub modernizacja oświetlenia zewnętrznego, 
  • poprawa jakości powietrza – w ramach której przewiduje się budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych czy też poprawę efektywności energetycznej budynków, 
  • przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w tym gospodarowanie odpadami – w przypadku tek kategorii pod uwagę bierze się przede wszystkim inwestycje dotyczące recyklingu, 
  • działania na rzecz ochrony przyrody, 
  • poprawa gospodarki wodno-ściekowej – obejmująca koszty związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków, przebudową sieci kanalizacyjnych czy też zakupu sprzętu i pojazdów asenizacyjnych, 
  • adaptacja do zmian klimatu – w tym, na przykład, modernizacja ujęć wodnych, 
  • pozostałe – kategoria dotycząca doposażania jednostek systemu ratowniczo-gaśniczego. 

Rozpatrywanie wniosków złożonych w ramach programu Eko-Klimat odbywa się dwuetapowo. W jej trakcie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu może wnosić do wnioskodawcy o złożenie dokumentacji uzupełniającej w określonym terminie – warto go przestrzegać, gdyż niezastosowanie się do tego wymogu skutkuje całkowitym odrzuceniem wniosku.  

Formy dofinansowania w ramach programu Eko-Klimat 

Dofinansowanie w ramach programu Eko-Klimat przyjmuje formę pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych. Świadczenia te są oprocentowane, w zależności od wariantu, na który zdecyduje się wnioskodawca. Program oferuje dwie możliwości kredytowe: 

  • pożyczkę z częściowym umorzeniem, z oprocentowaniem na poziomie 0,8 stopy redyskonta weksli (ale nie niższym, aniżeli 2,25% w skali roku), z okresem spłaty wynoszącym od 5 do 15 lat, 
  • pożyczkę bez umorzenia, z oprocentowaniem liczonym na podstawie 0,7 stopy redyskonta weksli (ale nie mniejszym, niż 2% w rozliczeniu rocznym), z okresem spłaty wynoszącym od 2 do 15 lat.  

Co kwartał ustalone oprocentowanie podlega rewaloryzacji. Wnioskodawca może minimalnie otrzymać 80 tysięcy złotych pożyczki. Dopuszczalny okres karencji w spłacie wynosi maksymalnie 36 miesięcy. 

 

Bibliografia:

Szczegóły programu „EKO-KLIMAT” poznasz na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Copyright © 2023 by grenbud.pl.
All rights reserved. | Polityka Prywatności i Cookies
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności i Cookies.